ZMĚNY V DPH OD ROKU 2017

Změna od 1. ledna 2017

Z dosavadního znění § 10 odst. 1 ZDPH vyplývá, že

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovité věci a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitá věc nachází.

Co se rozumí službou vztahující se k nemovité věci se od 1. ledna 2017 určí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým je prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1042/2013 a jeho články 31a a 31b, které vstupují v platnost od 1. 1. 2017 a to přímo, aniž by bylo nutné je začlenit do českého zákona o DPH!  

Zákonem č. 188/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017

 1. V § 51 odst. 1 písm. k)se slova „loterií a jiných podobných“ nahrazují slovem „hazardních„.
 1. § 60včetně nadpisu zní:

㤠60

Provozování hazardních her

Provozováním hazardních her se pro účely tohoto zákona rozumí provozování hazardních her podle zákona upravujícího hazardní hry, s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.“

Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje.

V souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách dochází zákonem č. 188/2016 Sb. od          1. ledna 2017 v ZDPH  ke změně pojmosloví v oblasti hazardních her. Jedná se                   o legislativně-technickou změnu při zachování věcného řešení.

 

Změna od 2. února 2017

Na internetových stránkách Finanční správy ČR

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2017-02-02_Dodatek_k_Informaci_GFR_k_aplikaci_rezimu_preneseni_danove_povinnosti_u_poskytnuti_sluzby_el_komunikaci.pdf

byl 2. 2. 2017 publikován následující dokument: 

„Dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ v oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací

Č. j.: 187006/16/7100-20118-012884

ze dne 2. 2. 2017

V návaznosti na Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací (dále jen „Informace“), č. j.: 105279/16/7100-20118-012884, vydanou dne 29. 9. 2016, byly na Generální finanční ředitelství zaslány četné dotazy týkající se uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti na základě § 92f odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), resp. nařízení vlády č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů. Tyto dotazy byly směrovány zejm. do oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací vymezených v Informaci. Z tohoto důvodu vydává Generální finanční ředitelství nyní stanovisko, jehož smyslem je upřesnit stěžejní aspekty této problematiky v oblasti nejčastějších dotazů veřejnosti (dále jen „Dodatek“).

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webové stránce Finanční správy ČR (pozn. dnem 2. 2. 2017). Od tohoto data by se plátci měli řídit pokyny uvedenými v tomto materiálu. Pokud do účinnosti tohoto Dodatku poskytovatelé i příjemci předmětného plnění uplatnili daňový režim sice odlišně od vymezení stanoveného tímto materiálem, ale učinili tak v dobré víře ve správnost zvoleného postupu a ve vzájemné shodě, nebude tento jejich dříve uplatněný postup ze strany Finanční správy ČR rozporován.

 

Změna od 15. února 2017

S účinností od 15. 2. 2017 se nálezem Ústavního soudu č. 40/2017 v ZDPH ruší ustanovení     § 101g odst. 5, to znamená, že se ruší následující ustanovení:

Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

Žádné stanovisko GFŘ ČR k této (pro finanční správu) určité komplikaci dosud vydáno nebylo.

 

Změna od 1. března 2017

Zákonem č. 33/2017 Sb. dochází s účinností od 1. 3. 2017 ke snížení sazby DPH z 15 % na    10 % u novin a časopisů (položka celního sazebníku 4902).

Je tomu tak proto, že tímto zákonem

 1. příloze č. 3se v položce 49 v názvu zboží slova „noviny a časopisy,“ vypouštějí. Současně se z textu pod tabulkou vypouští třetí odstavec tohoto znění:

Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.“

 1. příloze č. 3ase za položku 4901 vkládá nová položka „4902“ a v názvu zboží se za slovy „obrázkové knihy pro děti“ středník nahrazuje čárkou a doplňují slova „noviny a časopisy;„. Současně se v textu pod tabulkou za druhý odstavec vkládá nový odstavec tohoto znění:

Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.“

Z informace GFŘ ČR publikované na internetových stránkách Finanční správy ČR

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2017/Snizen-sazby-DPH-u-novin-a-casopisu-7896

vyplývá, že

„Snížení sazby DPH u novin a časopisů

 1. února 2017

Dne 14. 2. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u novin a časopisů z 15 % na 10 %.

Přestože byl zákon č. 33/2017 Sb. schválen s účinnosti od 1. 1. 2017, nastává jeho účinnost (v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů) patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. 3. 2017.

V rámci novelizovaného znění zákona o DPH jsou noviny a časopisy přeřazeny z přílohy č. 3 do přílohy č. 3a, přičemž za předpokladu naplnění zákonných podmínek se při dodání novin a časopisů od 1. 3. 2017 uplatní druhá snížená sazba daně.“

Na internetových stránkách Finanční správy ČR

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2017_Info_pro_prodejce_poskytujici_plneni_osobam_pozivajicim_vysad_a_imunit.pdf

byla 1. 3. 2017 publikována

Informace k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit vyplývajícím ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních“.

 

Změna od 6. března 2017

Dne 6. 3. 2017 byl na internetových stránkách Finanční správy ČR

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-29_Dodatek_1.pdf

publikován

DODATEK č. 1 k pokynu GFŘ D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení“.

Tento dodatek byl vydán v návaznosti na nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ze dne 6. 12. 2016 a potřebu zohlednění dopadů sankčního systému kontrolního hlášení pro vybrané skutkové stavy.

Celé znění „Pokynu GFŘ-D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 1“ se nachází na následujících internetových stránkách Finanční správy ČR:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-29_ve_zneni_Dodatku_c_1.pdf .

Obojí bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 3/2017.

Dne 3. 4. 2017 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/34529_17_prominuti_pokut_za_KH.pdf

publikována

Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení“.

Cílem této informace je shrnutí základních postupů souvisejících s podáním žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to zejména ve vztahu k rozšíření důvodů pro toto prominutí s účinností od 6. 3. 2017.

Změna od 7. dubna 2017

Dne 7. 4. 2017 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/124403_16_Informace_k_uplatnovani_zakona_o_DPH_ve_svobodnych_pasmech.pdf

publikována

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29. 7. 2016“.

 

Změna od 1. července 2017

Významné změny přináší novela zákona o DPH od 1. 7. 2017:

Zpřesňují se pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat DPH při dodání zboží a poskytnutí služby (upřesnění pro případy přijetí zálohy před uskutečněním zdanitelného plnění a pro případy prodeje voucherů, dárkových poukázek nebo dobíjecích kuponů) a změny v pravidlech pro určení dne uskutečnění zdanitelného plnění

Zpřesňují se pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet DPH (upřesnění pro případy přijetí zálohy před uskutečněním osvobozeného plnění)

Nové ustanovení o uskutečnění plnění a povinnosti přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od DPH

Nové ustanovení o uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat DPH při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku

Nové ustanovení o uskutečnění plnění a povinnosti přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko

Změny v pravidlech pro osvobození od DPH při vývozu zboží

Zpřesňují se pravidla pro osvobození od DPH u přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

Dochází k zavedení definice toho, co se pro účely určení místa plnění rozumí službou vztahující se k nemovité věci a to ve vazbě na od roku 2017 účinné Nařízení rady EU

Režim přenesení daňové povinnosti se rozšiřuje na službu poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce a na další zdanitelná plnění (na dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem, na dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, na dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji)

Stanovují se nová pravidla pro úpravu původně uplatněného odpočtu DPH u majetku pořízeného na finanční leasing a to ve vazbě na rozšíření definice dlouhodobého majetku

Stanovují se nová pravidla pro úpravu původně uplatněného odpočtu DPH u majetku a to v případě jeho zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny

Dochází ke zkrácení lhůty pro jednorázovou úpravu odpočtu DPH u dlouhodobého majetku

Dochází ke zpřísnění pravidel pro opravu odpočtu DPH (pro snížení původně uplatněného odpočtu DPH)

Dochází k prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na odpočet DPH v krácené výši

Zákaz odpočtu DPH při pořízení zboží z jiného členského státu bude platit ve vazbě na specifické určení místa plnění při tomto pořízení zboží

Upravují se pravidla pro vykázání DPH za nesprávné zdaňovací období ve prospěch a neprospěch plátců DPH

–  Zavádí se institut „nespolehlivé osoby“ vedle dosavadního institutu „nespolehlivého plátce“

Dochází ke zrušení specifických pravidel pro uplatňování DPH u společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) s možností postupovat do 31. 12. 2018 nadále podle těchto zrušených pravidel

Další změny (novela zákona o DPH přináší celkem téměř 150 změn).

 

Ke změnám v zákoně o DPH od 1. 7. 2017 je organizována společností NOMEDA s. r. o. celá řada daňových kurzů, na nichž bude účastníkům umožněno se mým prostřednictvím jako přednášejícího s těmito změnami seznámit a nabýt tak jistotu pro správnou aplikaci zákona o DPH po jeho novele od 1. 7. 2017.
Bližší informace k těmto daňovým kurzům najdete  ZDE

 

 

 

 

Daňové publikace
 • Daňové a nedaňové výdaje za rok 2017
 • ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ v roce 2017 s komentáři a příklady
 • Zákon o DPH v roce 2017
 • DPH - Přenesení daňové povinnosti komplexně a aktuálně

  Podrobnou nabídku daňových publikací naleznete v sekci Nabídka daňových publikací.

  Autorem daňových publikací je Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR, autor desítek daňových publikací a stovek článků s daňovou tématikou (např. nakladatelství SAGIT, VERLAG DASHÖFER a další)