ČASTÉ DAŇOVÉ SITUACE (DPH)

Časté daňové situace a jejich řešení vypracoval daňový poradce Ing. Miloš Hovorka

 

Poskytnutí služby plátcem DPH firmě se sídlem v EU

 

Jsme plátci DPH a opravujeme v tuzemsku stroje firmám se sídlem v EU. Firmy jsou ve svých zemích registrovány k DPH.  Jaký bude postup?

Odpověď:

Vámi uváděný druh služby poskytnutý firmám – tedy osobám povinným k dani není uveden v   § 10 až  § 10k zákona o DPH. Proto se nestanoví místo plnění u tohoto druhu služby podle některého z těchto ustanovení, nýbrž  podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, podle něhož platí, že místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo.

Místem plnění u vámi prováděných oprav firmám se sídlem v EU tedy nebude ČR, nýbrž ty členské státy EU, v nichž budou mít jednotlivé firmy, jimž opravy poskytujete, sídlo. Proto se u těchto oprav nebude uplatňovat česká DPH nýbrž DPH toho státu, v němž má unijní odběratelská firma sídlo. Tamní DPH je povinna přiznat ona a nikoliv vy. Jde o tzv. reverse charge – tedy o přenos daňové povinnosti z poskytovatele plnění na příjemce plnění.

U těchto oprav jste povinni vystavit daňový doklad s náležitostmi uvedenými v § 29 a ve lhůtě uvedené v § 28 zákona o DPH. Tyto poskytnuté služby jste povinni přiznat ke dni uvedenému v § 24a zákona o DPH a uvést na řádku 21 přiznání k DPH příslušného zdaňovacího období. Máte zároveň povinnost podat souhrnné hlášení podle § 102 zákona o DPH, kde identifikujete svého unijního odběratele, který má u této služby přiznat jejich DPH místo vás.

Kdybyste poskytli opravy firmě se sídlem v EU, ale přitom by služba byla poskytnuta její provozovně umístěné v jiném státě EU než má tato firma sídlo, bylo by místo plnění v tom státě, kde je provozovna umístěna.

Kdyby byla provozovna umístěna v jiném státě EU než ČR, byl by postup stejný.

Kdyby byla umístěna v neunijním státě byl by postup obdobný až na to, že byste si museli zjistit, jestli v tomto neunijním státě tato služba tamní DPH podléhá a pokud ano, jestli jste povinni tamní DPH přiznat vy nebo váš odběratel. V daňovém přiznání k DPH byste údaj o poskytnuté službě uváděli na řádku 26 a souhrnné hlášení podle § 102 zákona o DPH byste nevystavovali.

Kyby byla provozovna umístěna na území ČR, bylo by místo plnění v ČR a při poskytnutí oprav této provozovně byste museli uplatňovat českou DPH standardním způsobem.       

 

Poskytnutí služby firmou se sídlem v EU plátci DPH

Jsme plátci DPH se sídlem v ČR a v zahraničí nám opravila stroj firma se sídlem v EU. Firma je ve své zemi registrována k DPH.  Jaký bude postup?

Odpověď:

Vámi uváděný druh služby poskytnutý vaší firmě – tedy osobě povinné k dani není uveden v    § 10 až  § 10k zákona o DPH. Proto se nestanoví místo plnění u tohoto druhu služby podle některého z těchto ustanovení, nýbrž  podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, podle něhož platí, že místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo.

Protože máte jako příjemce této služby sídlo v ČR je místem plnění  u této služby ČR (není v tomto případě vůbec důležité, že služba byla provedena mimo ČR).

Tato služba je podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o DPH předmětem české DPH a protože není podle zákona o DPH od této DPH osvobozena, bude se u ní uplatňovat česká DPH. Podle § 108 odst. 1 písm. c) zákona o DPH jste povinni přiznat tuto DPH vy a nikoliv unijní poskytovatel této služby.  Jde o tzv. reverse charge – tedy o přenos daňové povinnosti z poskytovatele plnění na příjemce plnění.

DPH u této služby jste povinni přiznat ke dni uvedenému v § 24 zákona o DPH a uvést na řádku 5 (řádek pro základní sazbu DPH) přiznání k DPH příslušného zdaňovacího období.  Pokud splňujete podmínky pro nárok na odpočet DPH podle § 72 a násl. zákona o DPH můžete si nárok na odpočet DPH uplatnit v tomtéž přiznání k DPH na řádku 43 (řádek pro základní sazbu DPH).

Kdyby byla tato služba poskytnuta vaší provozovně umístěné v jiném státě než v ČR, je místo plnění v tomto jiném státě a proto by se v tomto případě česká DPH neuplatňovala.

 

Služba vztahující se k nemovitosti nacházející se v zahraničí poskytnutá plátcem DPH plátci DPH

Poskytli jsme jako plátci DPH službu vztahující se k nemovitostí české firmě – plátci DPH. Fakturovali jsem u této služby českou DPH. Služba byla provedena na nemovitosti, která se nachází v zahraničí. Odběratel nám fakturu vrátil s tím, že na ní nemá být uvedena česká DPH.. Myslíme si, že pravdu máme my a že českou DPH fakturovat musíme, protože tato česká firma je v ČR plátcem DPH.

Odpověď:

Služba vztahující se k nemovitosti je druhem služby, u níž se určí místo plnění podle § 10 zákona o DPH. Místem plnění je u této služby místo, kde se nemovitost nachází. Pro učení místa plnění zde není vůbec důležité, kdo je odběratelem této služby.

Provedli jste službu vztahující se k nemovitosti, která se nachází mimo ČR a proto u této služby není místo plnění v ČR. Tím pádem poskytnutí služby v tomto případě není předmětem české DPH, protože není splněna podmínka stanovená v § 2 odst. 1 písm. b) zákona o DPH – místo plnění není v tuzemsku.

 Pravdu má váš odběratel – měli jste daňový doklad vystavit bez české DPH.  

 

Daňové publikace
  • Daňové a nedaňové výdaje za rok 2017
  • ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ v roce 2017 s komentáři a příklady
  • Zákon o DPH v roce 2017
  • DPH - Přenesení daňové povinnosti komplexně a aktuálně

    Podrobnou nabídku daňových publikací naleznete v sekci Nabídka daňových publikací.

    Autorem daňových publikací je Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR, autor desítek daňových publikací a stovek článků s daňovou tématikou (např. nakladatelství SAGIT, VERLAG DASHÖFER a další)